32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

SAKRAMENTY i POGRZEB


 

CHRZEST /i ROCZEK/

 

 

 

 


Ostatnia sobota miesiąca o godz. 17.00

Po urodzeniu dziecka rodzice zgłaszają w Kancelarii pragnienie jego ochrzczenia. Przynoszą dokument Urzędu Stanu Cywilnego „Akt urodzenia”. Wypełniają zgłoszenie dziecka do Chrztu św. Omawiają związane ze chrztem sprawy. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko bierzmowani katolicy, którzy ukończyli 16 lat, jeśli są małżonkami to żyją w sakramentalnym małżeństwie. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko tacy katolicy, którzy dają przykład życia sakramentalnego, modlitwy i troszczą się o realizację w swoim życiu ewangelicznej moralności. Właściwym i wymaganym przez Kościół czasem sprawowania Sakramentu Chrztu św. jest niedzielna Msza św.

Katecheza przygotowująca rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę Chrztu św. po wieczornej Mszy św. Rodzice chrzestni pochodzący spoza parafii przynoszą na to spotkanie zaświadczenie od swojego proboszcza, że są praktykującymi katolikami.

Pierwsza rocznica Chrztu św., tzw. „roczki” są obchodzone na Mszy św. chrzcielnej, czyli w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 17.00. Rodzice są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie dziecka w kancelarii. Uroczyste świętowanie rocznicy Chrztu św. jest wyrazem świadomości ważności tego sakramentu w życiu człowieka.

 

BIERZMOWANIE

 


2021r. – dokładna data będzie dopiero ustalana

Kandydaci na rok przed planowaną datą przystąpienia do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej wystosowują pisemną prośbę o przyjęcie ich do grona przygotowujących się do Sakramentu oraz pisemnie oświadczają, że pragną wykazać się znamionami dojrzałości religijnej: życiem sakramentalnym i modlitewnym, wiedzą katechetyczną i odpowiednią postawą moralną. Zobowiązują się do uczestnictwa w rocznej katechezie będącej bezpośrednim przygotowaniem do Bierzmowania i otrzymują indeks kandydata. Rodzice zostają powiadomieni o toku przygotowania na specjalnym zebraniu.

Kandydaci muszą przedstawić Świadectwo Chrztu św. Muszą to być osoby, które już zostały przygotowane do Komunii św. i Sakramentu Pokuty oraz przystępują do tych sakramentów.

Świadkiem Bierzmowania powinien być jeden z rodziców chrzestnych na znak łączności między tymi sakramentami.

Imieniem wybieranym przez kandydata może być jedno z imion chrzestnych, jeśli jest ono imieniem jakiegoś świętego wyniesionego na ołtarze, lub inne imię jakiegoś świętego patrona, którego ewangeliczne życie kandydat chce w szczególny sposób naśladować.

Kandydat wykazuje się znajomością /link/

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

 

 


Tradycyjnie pierwsza niedziela maja
W 2021r. terminy Komunii Świętej będą uzgadniane ze względu na sytuację epidemiologiczną. 

Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się w dwóch grupach: dzieci przystępujących się do Sakramentów z III klasy szkoły podstawowej i sześciolatków. W tym drugim przypadku mogą być dopuszczone do bezpośredniego przygotowania dzieci, które uczęszczają na katechezę przedszkolną dzieci pięcioletnich, których stan intelektualny na to pozwala i których rodzice mogą i przystępują regularnie do Sakramentów św. Na początku roku przygotowań rodzice wszystkich tych dzieci przedstawiają swoją wolę włączenia ich w grono przygotowujących się i przedstawiają ich Świadectwa Chrztu św., sami zaś towarzyszą swoim dzieciom w ich drodze do I Komunii św. przez uczestnictwo w specjalnej dla nich katechezie oraz przez katechezę domową i dobry przykład sakramentalnego życia. Rodzice dzieci wczesnokomunijnych uczestniczą prócz tego w katechezie swoich dzieci przez obecność na spotkaniach katechetycznych prowadzonych przez katechetę. Warunkiem przystąpienia do Sakramentu Pokuty i I Komunii św. jest uczestnictwo we Mszach św. i katechezie oraz zasób potrzebnej wiedzy będącej rękojmią odpowiedniej świadomości. Pierwsza Komunia św. odbywa się w naszej Parafii w pierwszą niedzielę maja na Mszy św. o godz. 11.00. Przed nią pierwsza spowiedź św. w poprzedzającą sobotę.

Wymagania katechizmowe względem dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej.
Katechizm

 

 

 

 

POKUTA I POJEDNANIE

 

 


Godzinę przed każdą Mszą Świętą w tygodniu.

Pół godziny przed mszą niedzielną.

Sakrament pokuty to sakrament nawrócenia i domaga się szczególnego przygotowania ze strony penitenta, by jego dyspozycja była właściwa do dostąpienia odpuszczenia grzechów. Zaleca się, by przygotowanie bezpośrednie do Sakramentu odbywała się w kościele przed Najświętszym Sakramentem. Specjalnie zaprasza się do praktykowania tego Sakramentu z okazji pierwszych czwartków, piątków i sobót miesiąca.

Warunki dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Szczera spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
NAMASZCZENIE CHORYCH

Odwiedziny chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00.

Wezwanie do umierającego w każdym momencie.

W każdą niedzielę z Komunią Świętą może przychodzić świecki szafarz.

Przyjmują go wierni znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. W każdej takiej sytuacji należy wezwać księdza z tą posługą sakramentalną o dowolnej porze dnia i nocy. Nie jest to tylko sakrament umierających, ale też nie udziela się go w jakiejkolwiek chorobie. Zwracamy uwagę na to by nie czekać z tą decyzją aż do momentu gdy śmierć stała się już faktem. Sam fakt ciężkiej choroby stwarzającej takie zagrożenie jest właściwym powodem do decyzji na przyjęcie tego sakramentu, przez który chory łączy się w szczególny sposób z Chrystusem Lekarzem i Chrystusem zbawiającym przez swe cierpienie i śmierć.

KAPŁAŃSTWO

Osoby, które rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa rozmawiają o tym ze swoim spowiednikiem albo kierownikiem duchowym a następnie z duszpasterzem.
Podobnie, gdy chodzi o powołanie do życia konsekrowanego, zakonnego lub w instytucie świeckim. Specjalne powołania do życia apostolskiego świeckich też potrzebują kierownictwa duchowego, a przede wszystkim intensywnego życia sakramentalnego.

MAŁŻEŃSTWO

 


Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu. Niedochowanie tego wymogu może skutkować nawet przesunięciem zaplanowanego przez narzeczonych terminu na późniejszy. Zaleca się, aby o planowanej dacie ślubu powiadomić duszpasterza jak najwcześniej, może się bowiem okazać, że w planowanym terminie odprawiany będzie już inny ślub. Wcześniej, tzn. nawet już rok przed ślubem, kiedy jest na to więcej czasu, narzeczeni mogą odbyć nauki przedślubne i związane z tymi naukami wizyty w poradni rodzinnej.

Jak to zostało wspomniane powyżej, najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu nupturienci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, by dopełnić wszelkich koniecznych formalności. Z duszpasterzem ustalą wówczas również termin spisania protokołu przedślubnego. Może to nastąpić nawet 6 m-cy przed planowaną datą ślubu (świadectwo chrztu jest ważne 6 miesięcy, dokumenty z USC również 6 miesięcy).

Do tego zaś potrzebne będą następujące dokumenty:

 • dowody osobiste nupturientów,
 • odpis świadectwa chrztu, jeśli nupturient był ochrzczony w innej parafii. To świadectwo nie może być wystawione wcześniej niż pół roku przed okazaniem spisującemu protokół,
 • świadectwa wystawione przez katechetę na zakończenie katechizacji w szkole średniej,
 • jeśli już miało to miejsce – świadectwa o przebytych naukach przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej,
 • jeśli nupturienci zawarli wcześniej związek cywilny – świadectwo ślubu wystawione przez USC,
 • jeśli ślub ma być konkordatowy – nupturienci zgłaszają się przed ślubem w USC, celem dopełnienia formalności cywilnoprawnych i pobrania dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa konkordatowego. Zaświadczenia z USC mają określoną ważność 6 miesięcy. Należy więc zwrócić uwagę, by nie pobrać ich za wcześnie, bowiem w dniu zawierania małżeństwa muszą być ważne.

 

W czasie spisywania protokołu przedślubnego duszpasterz:

 • wystawi prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania drugiego nupturienta;
 • poinformuje nupturientów o formie skorzystania ze spowiedzi przedślubnej;
 • ustali inne szczegóły związane z uroczystością zaślubin (np. dekoracja kościoła, organista)

 

Poradnia Życia Rodzinnego w Parafii NSPJ w Piasku:
tel. 507 135 995
e-mail a-manka@wp.pl 

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych odbywają się w ostatnim miesiącu kwartału przez cztery kolejne poniedziałki o godz. 18.00 w salce katechetycznej. Terminy najbliższych dni skupienia dla narzeczonych podawane są w naszych ogłoszeniach i są stale dostepne. Prosimy o śledzenie ogłoszeń parafialnych na naszej stronie.

Informacje na temat duszpasterstwa rodzin w naszej archidiecezji: www.rodzina.archidiecezja.katowice.pl

Panel rezerwacji terminu w poradniach życia rodzinnego i nauk przedślubnych http://narzeczenikatowicka.pl

 

POGRZEB

 


Prosimy o kontakt osobisty w celu ustalenia daty pogrzebu.